اخبار مربوط به شرکت سپهبد و حوزه الکترونیک

مایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی تهران ۱۴۰۱

امسال در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی در کنار شما خواهیم بود.

تاریخ برگزاری نمایشگاه : ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه
سالن : ۳۸B

منتظر دیدارتان هستیم.